Image1\ Image2\
 

 

2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Hivatalos név (teljes név)

Az Alap neve: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (alapító okirat)

2. Székhely

Az Alap székhelye:

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

a) 1013 Budapest, Krisztina krt. 24.

b) 1016 Budapest, Naphegy tér 8.

c) 1037 Bojtár u. 41-47.

d) 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

e) 1088 Budapest, Bródy S. u. 5-7.


Az Alap fióktelepei:

a) 2801 Tatabánya, Fő tér 4.

b) 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 6.

c) 6720 Szeged, Stefánia sétány 7.

d) 6725 Szeged, Kálvária tér 22.

e) 7626 Pécs, Szent Mór u. 1.

f) 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.

 

Az Alap adószáma:18091715-4-44.
Az Alap pénzforgalmi jelzőszáma:
Magyar Államkincstár HU 31 10032000-00280226-00000000.
Az Alap statisztikai számjele:
KSH 18091715-9499-919-01.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

1037 Budapest, Kunigunda útja 64..

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 

Ügyfélszolgálat

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 (+36) 1 428-0222

6. Központi elektronikus levélcím

Az Alap e-mail címe: info@mtva.hu

7. A honlap URL-je

Az Alap honlapja: http://www.mtva.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Ügyfélszolgálat

Telefonszám: (+36) 1 759 5050
Postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Cs. Tóth Eszter

MTVA Közönségszolgálat
elérhetőségek, hírek, GYIK
.

10. Az ügyfélfogadás rendje

Munkatársaink hétköznap reggel 8 és este 18 óra között várják a nézők, a hallgatók telefonhívásait, és válaszolnak a beérkező levelekre. Hétköznaponként este 18-tól reggel 8-ig és a hétvégi napokon üzenetrögzítő fogadja a hívásokat.

MTVA Közönségszolgálat
elérhetőségek, hírek, GYIK

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési szabályzata és Szervezeti ábrája

 

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Menedzsmenti tabló 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Menedzsmenti tabló

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az MTVA-nál a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

 

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

2015.04.17-ei állapot

 

2014.09.10.-ei állapot

 

2014.04.01-ei állapot

 

2013.12.04-ei állapot

 

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Az MTVA kizárólagos tulajdonában álló MTVA Digitalizációs Műhely Kft. által működtetett Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) Szervezeti és Működési Szabályzata. 

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

2014.09.10.-ei állapot

2014.04.01-ei állapot
2013.12.04-ei állapot

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

2014.09.10.-ei állapot

2014.04.01-ei állapot
2013.12.04-ei állapot

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az MTVA-nál a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 RTV Részletes

 

 

http://www.rtvreszletes.hu/

 

Telehold

 

 

http://www.telehold.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

RTV Részletes szerkesztőség

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 5-7.

Levélcím: 1801 Budapest

Telefon: +36 1 328-7120

Fax: +36 1 328-7475

e-mail: info@rtvreszletes.hu

 

Telehold szerkesztőség

1088 Budapest Bródy Sándor u. 5-7.

Telefon: 328-7142

Fax: +36 1 246-7802

e-mail: titk@telehold.hu

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

MTVA Kiadói Kft. ügyvezető Kovács Ákos

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) által létrehozott elkülönített vagyonkezelő- és pénzalap, amelynek mindenkori éves költségvetését az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa éves költségvetéséről szóló önálló törvény mellékleteként hagyja jóvá.

Az Alap jogi személy, gazdálkodó szervezet, kezelője a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a (továbbiakban: Médiatanács). Az Alap kezelésének részletes szabályait a Médiatanács határozza meg és a médiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium internetes honlapján, továbbá a Hatóság honlapján közzéteszi.

Panasztételi lehetőség: Az MTVA kezelője az NMHH Médiatanácsa

NMHH ajánlás a termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról, ajánlás a médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra.

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Honlap: http://www.nmhh.hu


A Médiatanács elérhetősége:

1088 Budapest; Reviczky utca 5.

Telefon (+36 1) 429 8600, (+36 1) 267 2590

Fax (+36 1) 267 2612

E-mail: info@nmhh.hu

Honlap http://www.mediatanacs.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

Az NMHH központi elérhetőségei

Az NMHH budapesti és vidéki ügyfélszolgálatainak elérhetőségei és nyitvatartási rendje

1.7. Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az MTVA-nál a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (frissítve: 2015.09.25.)

 

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (nem hatályos, archív)

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Szervezeti és Működési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Adatvédelmi szabályzata (közzétéve:2015.09.23.)

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Adatvédelmi szabályzata (közzétéve:2016.05.30.)

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az MTVA-nál a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

 

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

 

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Az Alap feladata a közszolgálati médiaszolgáltatás, a Közszolgálati Közalapítvány, a közösségi médiaszolgáltatások, a közszolgálati médiaszolgáltató szervezeti átalakításának támogatása, a közszolgálati célú műsorszámok gyártása és támogatása, az elsőként filmszínházban bemutatásra szánt filmalkotások és a kortárs zeneművek támogatása, az Archívum és egyéb vagyonának gondos kezelése és gyarapítása, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek támogatása, illetve elvégzése.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az MTVA-nál a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Kereskedelmi Vagyongazdálkodás nyilvános kiadványai (közzétéve: 2016.11.09.)

 

Kereskedelmi Vagyongazdálkodás nyilvános kiadványai (közzétéve: 2015.07.22.)

 

Kereskedelmi Vagyongazdálkodás nyilvános kiadványai (közzétéve: 2015.04.15.)

 

Archívum és Tartalomkereskedelmi Igazgatóság nyilvános kiadványai (közzétéve: 2015.02.10.)

 

Sales House nyilvános kiadványai (közzétéve: 2014.07.20.)

 

Archívum és Tartalomkereskedelmi Igazgatóság nyilvános kiadványai (közzétéve: 2014.07.07.)

 

Archívum és Tartalomkereskedelmi Igazgatóság nyilvános kiadványai (közzétéve: 2014.04.16.)

 

Archívum és Tartalomkereskedelmi Igazgatóság nyilvános kiadványai (közzétéve 2014. 02. 19.)

 

Archívum és Tartalomkereskedelmi Igazgatóság nyilvános kiadványai (közzétéve 2013.07.15.)

 

Közfoglalkoztatás másként 2013.

 

Hungary Matters

 

NMHH nyilvántartásba vétel

 

Külhoni Magyar Sajtószolgálat  (közzététéve: 2013.08.01.) 

 

NMHH nyilvántartásba vétel

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Archívum és Tartalomkereskedelmi Igazgatóság nyilvános kiadványai

 

Közfoglalkoztatás másként 2013.

 

Hungary Matters

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Hungary Matters: térítésmentes előfizetés (közzétéve: 2014.02.07.)

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Hungary Matters: térítésmentes előfizetés (közzétéve: 2014.02.07.)

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az MTVA-nál a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

 

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

 

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

 

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az MTVA-nál a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

 

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

 

4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

 

5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

 

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Támogatási terület pályázati felhívások

 

Versenyeztetési kiírások

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Sajtóközlemények

 

Álláshirdetések

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok publikálásra kerülnek az MTVA által kezelt mtva.hu domain név alatt futó felületein, annak Közérdekű adatokat tartalmazó oldalain.

 

Adatigénylések teljesítései rendje

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv)

 

E-mail: kozonsegszolgalat@mtva.hu

 

További elérhetőség: Kapcsolatok menüpont.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Sajtóosztály, Vállalati kommunikáció

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Közönségszolgálat: kozonsegszolgalat@mtva.hu 

tel.: 759-5050

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

 

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Egyedi közzétételi lista

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Jelentés az Országos Rádió és Televízió Testület és a Műsorszolgáltatási Alap működésének ellenőrzéséről

 

Jelentés a nemzeti hírügynökségről szóló törvényben, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló törvényben meghatározott közszolgálati feladatellátást rendszerének ellenőrzéséről

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Jelentés a közszolgálati média- és hírszolgáltatás új szervezeti, finanszírozási és kontrollrendszere kialakításának és működésének ellenőrzéséről

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

 

 

 

 

 

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Az NMHH 2016. évi költségvetése (közzétéve: 2016.02.15.)

 

Az NMHH 2015. évi költségvetése (közzétéve: 2016.02.15.)

 

Az NMHH 2014. évi költségvetése (közzétéve: 2015.10.12.)

 

Az NMHH 2013. évi költségvetése, amely tartalmazza az MTVA 2013. évi költségvetését.

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 

Az MTVA 2015. évi beszámolója (közzétéve: 2016.11.08)

 

Az MTVA 2015. évi beszámolója médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve: 2016.11.08)

 

Az MTVA 2014. évi beszámolója (közzétéve: 2015.10.12.)

 

Az MTVA 2014. évi beszámolója médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve: 2015.10.12.)

 

Az MTVA 2013. évi beszámolója  (közzétéve: 2014.07.20.)

 

Az MTVA 2013. évi beszámolója médiatanácsi elfogadó határozata  (közzétéve: 2014.07.20.)

 

Az MTVA 2012. évi beszámolója

 

Az MTVA 2012. évi beszámolója médiatanácsi elfogadó határozata

 

MTVA 2010 beszámoló

MTVA 2011 beszámoló

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói


Az MTVA 2015. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás (közzétéve: 2016.11.08)

 

Az MTVA 2015. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve: 2016.11.08)

 

Az MTVA 2014. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás (közzétéve: 2015.10.12.)

 

Az MTVA 2014. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás médiatanácsi elfogadó határozata (közzétéve: 2015.10.12.)

 

Az MTVA 2013. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás (közzétéve: 2014.07.20.)

 

Az MTVA 2013. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás médiatanácsi elfogadó határozata  (közzétéve: 2014.07.20.)

 

Az MTVA 2012. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás

 

Az MTVA 2012. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zárszámadás médiatanácsi elfogadó határozata .

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2016. III. negyedév - foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) (közzétéve: 2016.10.28.)

 

átlagos statisztikai állományi létszám 2016. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2033 fő.

 

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2016. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2.817.217e Ft,

 

összesített személyi jellegű kifizetések 2016. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 275.405e Ft,

 

összesített bérjárulékok 2016. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 698.862e Ft.

 

 

2016. II. negyedév - foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) (közzétéve: 2016.10.28.)

 

átlagos statisztikai állományi létszám 2016. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 1981 fő.

 

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2016. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 3.054.648e Ft,

 

összesített személyi jellegű kifizetések 2016. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 351.294e Ft,

 

összesített bérjárulékok 2016. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 806.961e Ft.

 

 

2016. I. negyedév - foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) (közzétéve: 2016.04.25.)

 

átlagos statisztikai állományi létszám 2016. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2022 fő.

 

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2016. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 3.029.526e Ft,
összesített személyi jellegű kifizetések 2016. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 200.702e Ft,
összesített bérjárulékok 2016. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 780.756e Ft.

 

 

2015. IV. negyedév - foglalkoztatottak (munkajogviszonyban) (közzétéve: 2016.01.28.)

 

átlagos statisztikai állományi létszám 2015. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 2085 fő.

 

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2015. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 3.209.444e Ft,
összesített személyi jellegű kifizetések 2015. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 294.060e Ft,
összesített bérjárulékok 2015. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 803.113e Ft.

 

2015. III. negyedév - foglalkoztatottak (közzétéve: 2015.10.28.)

 

átlagos statisztikai állományi létszám 2015. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2213 fő (közfoglalkoztatott munkatársakkal együtt, akik átlagos létszáma ebből: 124 fő),

 

2015. október 1-i adat: 2175 fő (aktív: 2085 fő, passzív: 90 fő, közfoglalkoztatott jelenleg nincs)

 

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2015. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 3.176.614e Ft,
összesített személyi jellegű kifizetések 2015. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 278.437e Ft,
összesített bérjárulékok 2015. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 805.632e Ft.

 

 

2015. II. negyedév - foglalkoztatottak (közzétéve: 2015.07.22.)

 

átlagos statisztikai állományi létszám 2015. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2282 fő (közfoglalkoztatott munkatársakkal együtt, akik átlagos létszáma ebből: 189 fő),

 

2015. július 1-i adat: 2367 fő (aktív: 2081 fő, passzív: 96 fő, közfoglalkoztatott: 190 fő)

 

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2015. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 3.223.967e Ft,
összesített személyi jellegű kifizetések 2015. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 297.791e Ft,
összesített bérjárulékok 2015. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 815.698e Ft.

 

 

2015. I. negyedév - foglalkoztatottak (közzétéve: 2015.04.30.)

 

átlagos statisztikai állományi létszám 2015. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2372 fő (közfoglalkoztatott munkatársakkal együtt, akik átlagos létszáma ebből: 184 fő),

 

2015. április 1-i adat: 2367 fő (aktív: 2093 fő, passzív: 100 fő, közfoglalkoztatott: 174 fő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2015. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 3.297.872 e Ft,
összesített személyi jellegű kifizetések 2015. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 300.806 e Ft,
összesített bérjárulékok 2015. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 843.252 e Ft.

 

 

2014. IV. negyedév – foglalkoztatottak  (közzétéve: 2015. 01.30.)

  

átlagos statisztikai állományi létszám 2014. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 2388 fő (közfoglalkoztatott munkatársakkal együtt),

 

2015. január 1-i adat: 2499 fő (aktív: 2190 fő, passzív: 89 fő, közfoglalkoztatott: 220 fő)

 

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2014. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 3.176.899 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2014. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 323.362 e Ft,

 

összesített bérjárulékok 2014. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 792.886 e Ft.

 

 

2014. III. negyedév - foglalkoztatottak (közzétéve: 2014.11.03.)

1. foglalkoztatottak


átlagos statisztikai állományi létszám 2014. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2205 fő (közfoglalkoztatott munkatársak nélkül),
2014. október 1-i adat: 2478 fő (aktív: 2155 fő, passzív: 103 fő, közfoglalkoztatott: 220 fő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2014. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 3.021.121 e Ft,
összesített személyi jellegű kifizetések 2014. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 260.538 e Ft,
összesített bérjárulékok 2014. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 763.687 e Ft.

 

2014. II. negyedév (közzétéve: 2014.08.03.)

 

foglalkoztatottak

 

átlagos statisztikai állományi létszám 2014. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2130 fő (közfoglalkoztatott munkatársak nélkül),

 

2014. július 1-i adat: 2242 fő (aktív: 2141 fő, passzív: 101 fő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2014. második negyedévére vonatkozóan (január-március): 3.175.439 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2014. második negyedévére vonatkozóan (január-március): 288.505 e Ft,

összesített bérjárulékok 2014. második negyedévére vonatkozóan (január-március): 814.836 e Ft.

 

 

2014. I. negyedév (közzétéve: 2014.05.26.)

 

foglalkoztatottak

 

átlagos statisztikai létszám 2014. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2481 fő (közfoglalkoztatott munkatársakkal együtt),

 

2014. április 1-i adat: 2219 fő (aktív: 2123 fő, passzív: 96 fő) + 370 fő közfoglalkoztatott munkatárs.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2014. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 3.044.666 e Ft,

 

összesített személyi jellegű kifizetések 2014. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 223.999 e Ft,

 

összesített bérjárulékok 2014. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 775.402 e Ft.

 

 


 

 

2013. IV. negyedév

 

1 fő vezető tisztségviselő

átlag havi bruttó bér

2.000.000,- (azaz kétmillió forint)

előforduló juttatások

legfeljebb 5 havi prémium/év

vállalati gépjármű

mobilkommunikációs eszközök

MTVA-nál foglalkoztatottak létszáma:

 

2013.10.01.-én: 2197 fő (ebből 2112 fő aktív, 85 fő passzív állományban).

 

Korábbi adatok:

 

6 fő vezető tisztségviselő

átlag havi személyi alapbér

1.670.000,-

előforduló juttatások

legfeljebb 5 havi prémium/év

vállalati gépjármű

mobilkommunikációs eszközök

MTVA-nál foglalkoztatottak létszáma:

 

2013.07.01.én: 2440 fő (ebből passzív állományban 93 fő).

 

2013.04.05.-én: 2470 fő (2347 aktív + 123 passzív)

 

2013.01.27-én: 2428 aktív + 107 passzív = 2535 teljes állomány

 

2012.10.01.-én: 2491 fő (2391 fő aktív/100 fő passzív állományban)

 

2012.01.01-én: 2493 fő (ebből 2386 fő aktív és 107 fő passzív állományban)

 

2011.11.13-án: 2912 fő

 

Közfoglalkoztatás másként 2013.

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

 

 

2016. III. negyedév (közzétéve: 2016.10.28.)

 

 

 

vezetők

 

(2016. harmadik negyedévében: 1 fő vezérigazgató-helyettes, mb. vezérigazgató)

 

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2016. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 11.000e Ft,

 

összesített személyi jellegű kifizetések 2016. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 101e Ft,

 

összesített bérjárulékok 2016. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 2.989e Ft

 

további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.

 

 

2016. II. negyedév (közzétéve: 2016.10.28.)

 

vezetők

 

 

(2016. második negyedévében: 1 fő vezérigazgató-helyettes, mb. vezérigazgató)

 

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2016. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 8.000e Ft,

 

összesített személyi jellegű kifizetések 2016. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 141e Ft,

 

összesített bérjárulékok 2016. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2.187e Ft.

 

 

további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.

 

 

2016. I. negyedév (közzétéve: 2016.04.25.)

 

vezetők


(2016. első negyedévében: 1 fő vezérigazgató-helyettes, mb. vezérigazgató)


összesített személyi juttatások (bérköltség) 2016. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 6.000e Ft,
összesített személyi jellegű kifizetések 2016. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 64e Ft,


összesített bérjárulékok 2016. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 1.632e Ft.

 

további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.

 

 

2015. IV. negyedév (közzétéve: 2016.01.28.)

 

vezetők


(2015. negyedik negyedévében: 1 fő vezérigazgató-helyettes, mb. vezérigazgató)

 

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2015. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 6.000e Ft,

 

összesített személyi jellegű kifizetések 2015. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 132e Ft,
összesített bérjárulékok 2015. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 1.645e Ft.

 

további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.

 

 

2015. III. negyedév (közzétéve: 2015.10.28.)

 

vezetők


(2015. harmadik negyedévében: 1 fő vezérigazgató 2015.08.15-ig, 1 fő

vezérigazgató-helyettes, aki 2015.08.16-tól mb. vezérigazgató)


összesített személyi juttatások (bérköltség) 2015. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 30.200e Ft,

 

összesített személyi jellegű kifizetések 2015. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 85e Ft,
összesített bérjárulékok 2015. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 8.170e

 

további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.

 

2015. II. negyedév (közzétéve: 2015.07.22.)

 

vezetők

 

(2015. második negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 1 fő vezérigazgató-helyettes)

 

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2015. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 10.371e Ft,

 

összesített személyi jellegű kifizetések 2015. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 223e Ft,
összesített bérjárulékok 2015. második negyedévére vonatkozóan (április-június): 2.843e Ft.

 

további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.

 

 

2015. I. negyedév (közzétéve: 2015.04.30.)

 

vezetők

 

(2015. első negyedévében: 1 fő vezérigazgató)

 

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2015. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 6.000 e Ft,

 

összesített személyi jellegű kifizetések 2015. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 37 e Ft,
összesített bérjárulékok 2015. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 1.627 e Ft.

további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.

 

 

2014. IV. negyedév (közzétéve: 2015. 01.30.)

 

vezetők

 

 

(2014. negyedik negyedévében: 1 fő vezérigazgató és 3 fő vezérigazgató-helyettes)

 

 

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2014. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 31.261 e Ft,

 

összesített személyi jellegű kifizetések 2014. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 7.078 e Ft,

 

összesített bérjárulékok 2014. negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 10.345 e Ft.

 

további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.

 

 

2014. III. negyedév (közzétéve: 2014.11.03.)

 

vezetők


(1 fő vezérigazgató és 3 fő vezérigazgató-helyettes)
összesített személyi juttatások (bérköltség) 2014. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 30.261 e Ft,
összesített személyi jellegű kifizetések 2014. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 227 e Ft,
összesített bérjárulékok 2014. harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 8.213 e Ft.

további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.

 

2014. II. negyedév (közzétéve: 2014.08.03.)

 

vezetők

 

(1 fő vezérigazgató és 3 fő vezérigazgató-helyettes)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2014. második negyedévére vonatkozóan (január-március): 19.800 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2014. második negyedévére vonatkozóan (január-március): 311 e Ft,

összesített bérjárulékok 2014. második negyedévére vonatkozóan (január-március): 5.405 e Ft.

további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.

 

2014. I. negyedév (közzétéve: 2014.05.26.)

 

vezetők

 

1 fő mb. vezérigazgató és 3 fő vezérigazgató-helyettes)


összesített személyi juttatások (bérköltség) 2014. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 17.535 e Ft,


összesített személyi jellegű kifizetések 2014. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 101 e Ft,
összesített bérjárulékok 2014. első negyedévére vonatkozóan (január-március): 5.365 e Ft.

 

további juttatások: vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, legfeljebb 5 havi prémium/év.

 

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. Közzétételi egység: Támogatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

 

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

 

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések blogírókkal

 

Székház-szerződés dokumentumai

 

Szerződések adatai

 

Szerződések adatai (frissítve: 2015. január 13.)

 

Szerződések adatai (frissítve: 2015. július 2.)

 

Szerződések adatai (frissítve: 2015.10.14.)

 

Szerződések adatai (frissítve: 2015.11.13.)

 

Szerződések adatai (frissítve: 2016.04.01.)


Szerződések adatai (frissítve: 2016.05.05.)

 

Szerződések adatai (frissítve: 2016. 06. 24.)

 

Szerződések adatai - 5 millió forintot meghaladók (2016)

 

Szerződések adatai - 5 millió forintot meghaladó (2016. 05.-ig)

 

Szerződések adatai - 5 millió forintot meghaladó (2016.06.-ig)

 

Szerződések adatai - 5 millió forintot meghaladó (2016. 07.-ig)

 

Szerződések adatai - 5 millió forintot meghaladó (2016. 08.-ig)

 

Szerződések adatai - 5 millió forintot meghaladó (2016. 09.-ig)

 

Szerződések adatai - 5 millió forintot meghaladó (2016. 10.-ig)

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján az MTVA-nál a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

 

Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2016. III. negyedév (közzétéve: 2016.11.08)

 

Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2016. II. negyedév (közzétéve: 2016.11.08)

 

Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2016. I. negyedév (közzétéve: 2016.11.08)

 

Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2015. IV. negyedév (közzétéve: 2016.11.08)

 

Egyéb szervezeteknek adott támogatások 2015. III. negyedév (közzétéve: 2016.02.15.)

 

Egyéb szervezetnek adott támogatások 2015. II. negyedév (közzétéve: 2015.10.12.)

 

Egyéb szervezetnek adott támogatások 2015. I. negyedév (közzétéve: 2015.10.12.)

 

Egyéb szervezetnek adott támogatások 2014. IV. negyedév (közzétéve: 2015.10.12.)

 

Egyéb szervezetnek adott támogatások 2014. III. negyedév (közzétéve: 2015.10.12.)

 

Egyéb támogatások 2014. II. negyedév  (közzétéve: 2014.07.20.)

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2016

2015

2015. 1. negyedév (közzététel: 2015.04.13.)

táblázat

 

2015. 1. félév (közzététel: 2015.08.14.)

táblázat

 

2015. 1-3. negyedév (közzététel: 2015.10.06.)

táblázat

 

2015.12.31-ig megkötött szerződések 

szerződések 1. (1. negyedév)

szerződések 2. (1. negyedév)

szerződések (2. negyedév)

(frissítve: 2015.11.05.)

szerződések (3. negyedév)

szerződések (4. negyedév)

2014

2013

 


 

2012

2011

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com