Image1\ Image2\
 

mtva tra 100pxA pályázat benyújtásának határideje 2015. október 30. 10h.

 

 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) nyilvános pályázatot hirdet 449 m2 terület bérbeadására

a Magyar Állam tulajdonában álló,

1016 Budapest, Fém utca 8. szám alatt álló

 Hrsz.: 7349 (Budapesti 1. Számú Földhivatal)

ingatlanrész bérletére

 

Az ingatlan összterülete: 1162 m2      

Az ingatlanon lévő épület nettó alapterülete: 1025 m2

 

Bérlendő terület: pince 148  m2

                             földszint 301 m2

Összesen: 449 m2

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés.

A bérlet ideje: minimum 1 év, maximum 15 (+5) év

Az ingatlanokat, az MTVA számára hosszú távú hitelt nyújtó banki konzorcium javára bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog és vételi jog terheli, amely jogok bármelyikének az érvényesítése esetén, a jogosult kívánsága szerint, az MTVA köteles a bérleti szerződést a lejárat előtt felmondani és a bérlő az ingatant kiüríteni. 

 

Rövid ismertető az ingatlanról:

 

Az ingatlan I. kerület, Naphegyen a Liszkai utca és a Naphegy tér között található Fém utcában helyezkedik el. A környék ingatlanai jellemzően lakó- és társasházak, irodaházak, kereskedelmi ingatlanok. Tömegközlekedés megfelelő, parkolás telken belül lehetséges, a gépkocsi és gyalogosforgalma mérsékelt. A telek közművesített, gondozott, jó állapotú, sík felszínű.

 

 Az épület jelenleg használaton kívüli. Az épület fűtési rendszere korszerűsítésre szorul. Épületfűtését a szomszédos, szintén a tulajdonos érdekeltségébe tartozó 7342  hrsz.-ú épületről kapja. A kerület helyi védelem hatálya alá helyezett épületek jegyzékében nem szerepel az épület. Az épület elektromos felújítása megtörtént, tűzjelző és riasztó rendszer kiépítésre került. Az ingatlan közvetlen környezetében hagyományos építésű, több szintes régi villaépületek, az 1930-40-es években épült társasházak, továbbá középmagas irodaépületek vannak.

 

Az energiaköltségek, villamos-energia, vízfogyasztás, csatornadíj a bérleti díjon felül, a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

 

A hasznosítás főbb feltételei:

 

A bérlő az ingatlan tekintetében a tevékenységéhez kapcsolódó, nem végleges jelegű – az ingatlannal nem egyesített - beruházást, felújítást végezhet a bérbeadónak előzetesen írásban benyújtott és írásban jóváhagyott kérelme alapján. A beruházás a bérleti díjba nem számolható el, az közös tulajdont, használati jogot nem keletkeztet, annak megtérítése az MTVA részéről, kizárólag a bérleti szerződés az MTVA felelősségi körében felmerülő okból történő, lejárat előtti megszűnése/megszűntetése esetén kerülhet sor.

A pályázó köteles benyújtani az általa tervezett beruházás/felújítási munkákról készített részletes, tételes árazott költségvetést (Terc költségvetési program szerinti vagy táblázatos formátumban) a beruházási/felújítási munkák részletes műszaki és pénzügyi ütemtervét a 1. számú mellékletben.

A nyertes pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a benyújtott dokumentumok szerint végzi el a beruházási/felújítási munkákat.

A beruházások, felújítások feltételeit részletesen a bérleti szerződés szabályozza. A nyertes pályázó ajánlatának tartalma a bérleti szerződésben rögzítésre kerül, továbbá annak mellékletét fogja képezni.

Az ingatlan őrzés-védése a birtokba adás napjától Bérlő kötelezettsége.

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

 

A bérleti díj mértéke, 2015. évben, minimum: 4,5 EUR/ m2/hó

Üzemeltetési költség, 2015. évben, minimum: 4,23 EUR/ m2/hó

 

MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

 

A bérleti díj évente, először 2017-ben, a KSH által közétett, megelőző évi inflációs ráta mértékével módosul.

 

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:

Bírálati szempont: bérleti díj havi összértéke a teljes bérelt időszakra számítva/bérelt időszak

Képlet: C=(Ax12xB)/B

(A)  Bérleti díj havi összege

(B)  Bérleti időszak (évben)

(C)  Bírálati szempont (ajánlat eredménye)

4,5 EUR/ m2

x

x

 

Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a bírálati szempontnak megfelelő legmagasabb összegű ajánlatot teszi. Összességében azonos ajánlatok esetén az MTVA ismételt ajánlatra hívja fel a pályázókat.  Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

 

Egyéb információk:

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Surányi Tímea tel.: +36 30 864 1130, e-mail: suranyi.timea@mtva.hu

 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvétele: 2015. október 21. naptól munkanapokon 900 – 1600 óra között az MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64 alatt lévő „A” épület 2. emelet 2072. Ingatlangazdálkodás irodájában.

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása,  a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint a két havi megajánlott bérleti díjnak megfelelő ajánlati biztosíték az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20541884 számú pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetéssel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó igazolást (átutalás másolat) az ajánlathoz csatolni szükséges.

(befizetésnél a közleményben kérjük feltüntetni: „Fém utca 8. sz. ingatlan” bérletére pályázat/ajánlati biztosíték)

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg. 

 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

 

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatt lévő „A” épület 2. emelet 2072. Ingatlangazdálkodás irodájában. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Budapest, Fém utca 8. számú ingatlan  bérletére”.

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2015. október 30. 1000 óra.

 

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2015. november 6 –ig

 

Az eredményről az MTVA 2015. november 13- ig értesíti a pályázókat.

 

A pályázat benyújtásának helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatt lévő „A” épület 2. emelet 2072. Ingatlangazdálkodás irodájában

 

A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a dokumentációban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a gazdálkodási és kezelési szabályzat: http://www.mtva.hu/images/gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzat_150730.pdf   24.  § (2), (3), (7) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akivel szemben az Mttv. 137/C. § (1) bekezdése szerinti bármelyik kizáró ok fennáll.

 

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com