Image1\ Image2\
 

mtva tra 100pxA pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 26 10:00 óra

 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet BUDAPEST, XII. KERÜLET, AGANCS ÚTI ingatlan 4. emeleti helyiségének bérbeadására

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

1121. Budapest, Agancs út 30-32.  HRSZ: 9269/25/A/55 bérletére

Az ingatlan összterülete: összesen 52 m2 nettó területű helyiségcsoport

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés A bérlet ideje: minimum 5, maximum 10 év

 

A hasznosítás főbb feltételei: A 4. emeleti blokk a lépcsőházból közelíthető meg. A fűtés elektromos hőtárolós kályhákkal van megoldva. A használati melegvíz villanybojlerekben van előállítva, a világítást egyedi lámpák szolgálják.

Az helyiségcsoport esztétikai és műszaki színvonala leromlott.

Az ingatlan területén villamos energia, és vízvételi lehetőség van. Az energiaköltségek, közös költség (amely tartalmazza a vízdíjat, csatornadíjat, fűtésdíjat) a bérleti díjon felül, a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

A bérleti díj mértéke: minimum 5,5 EUR/nm/hó  

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja: Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja fel. Azonos összegű legmagasabb bérleti díj érvényes megajánlása esetén a legmagasabb díjat ajánlókat az MTVA ismételt díjajánlatra hívja fel. Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

Egyéb információk: Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető. A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet:

MTVA Kispéter Mária tel.: +36 30 207 0988, e-mail: kispeter.maria@mtva.hu illetve

MTVA Fogarasi Ágnes tel.: +36 20 3249 459, e-mail: fogarasi.agnes@mtva.hu

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvehető 2012. október 26-tól az MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda.

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása,  a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint az ajánlott bérleti díj kéthavi összegének megfelelő ajánlati biztosíték az MTVA ERSTE Bank Hungary 11600006-00000000-46859459 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetése.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg. 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat BUDAPEST, XII. KERÜLET, AGANCS ÚTI ingatlan 4. emeleti helyiségének bérlésére”. Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 26 10:00 óra. A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike áll fenn, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét. A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2012. december 3.

Az eredményről az MTVA 2012. december 3. értesíti a pályázókat.

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com