Image1\ Image2\
 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet parkoló terület bérbeadására

 

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

 

1086 Budapest, VIII. ker. Magdolna u. 27. Hrsz.: 35480; és a 1086 Budapest, VIII. ker. Dankó u. 25. Hrsz.: 35481 közös bejáratú saroktelkek együttes bérletére

 

Az ingatlan összterülete: 1.115 m2      Bp. VIII. ker. Magdolna u. 27.                       514 m²

                                                           Bp. VIII. ker. Dankó u. 25.                601 m²

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés.

A bérlet ideje: minimum 1, maximum 5 év (+ 5 év hosszabbítással, abban az esetben, ha bérleti időszak lejárata előtt 180 nappal egyik fél sem jelenti be felmondási szándékát.)

 

Rövid ismertető az ingatlanról:

Az ingatlan használatra - kb. 25-30 db gépkocsi parkolására alkalmas állapotban kerül átadásra.

 

Az ingatlan területén villamos energia, és vízvételi lehetőség van.

 

Az energiaköltségek, villamos-energia, vízfogyasztás, csatornadíj a bérleti díjon felül, a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

 

 

A hasznosítás főbb feltételei:

A bérlő az ingatlan tekintetében a tevékenységéhez kapcsolódó, nem végleges jelegű beruházást, felújítást végezhet a bérbeadónak előzetesen írásban benyújtott kérelme alapján.

A pályázó köteles benyújtani az általa tervezett beruházás/felújítási munkákról készített részletes, tételes árazott költségvetést (Terc költségvetési program szerinti vagy táblázatos formátumban) a beruházási/felújítási munkák részletes műszaki és pénzügyi ütemtervét a 1. számú mellékletben.

A nyertes pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a benyújtott dokumentumok szerint végzi el a beruházási/felújítási munkákat. A beruházás/felújítás számlával igazolt költsége a bérleti díjba semminemű formában nem kerül beszámításra.

A beruházások, felújítások feltételeit részletesen a bérleti szerződés szabályozza. A nyertes pályázó ajánlatának tartalma a bérleti szerződésben rögzítésre kerül, továbbá annak mellékletét fogja képezni.

Az ingatlan őrzés-védése a birtokba adás napjától Bérlő kötelezettsége.

 

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

 

A bérleti díj mértéke minimum: 130.000,- Ft/hó

 

MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

 

A bérleti díj évente a KSH által közétett, megelőző évi inflációs ráta mértékével módosul.

 

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:

Bírálati szempont: bérleti díj havi összértéke

 

Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a bírálati szempontnak megfelelő legmagasabb összegű ajánlatot teszi. Összességében azonos ajánlatok esetén az MTVA ismételt ajánlatra hívja fel a pályázókat.  Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

 

 

Egyéb információk:

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Surányi Tímea tel.: +36 30 864 1130, e-mail: suranyi.timea@mtva.hu

 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvétele: 2014. november 14. (péntek) naptól munkanapokon 900 – 1600 óra között az MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64 alatt lévő „M” épület 2. emelet Ingatlangazdálkodás irodájában. (Megközelítés: 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. sz.)

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása,  a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint a két havi bérleti díjnak megfelelő ajánlati biztosíték az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20541884 számú pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetéssel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó igazolást (átutalás másolat) az ajánlathoz csatolni szükséges.

(befizetésnél a közleményben kérjük feltüntetni: „parkoló terület (Dankó/Magdolna)” bérletére pályázat/ajánlati biztosíték)

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg. 

 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

 

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. „M” épület/2. emelet, Ingatlangazdálkodási Osztály. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat PARKOLÓ TERÜLET  bérletére”.

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2014. november 21 -ig (péntek) 1000 óra.

 

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2014. november 25- ig (kedd)

 

Az eredményről az MTVA 2014. november 26-ig (szerda) értesíti a pályázókat.

 

A pályázat benyújtásának helye: MVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

 (Megközelítés: 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. „M” épület/2. emelet)

 

 

A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a dokumentációban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a gazdálkodási és kezelési szabályzat : http://www.mtva.hu/images/download/kozerdeku/kozzeteteli_lista/altalanos/2014/mtva_gazdkez_szab_140801.pdf  9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

 

 

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com