Image1\ Image2\
 
mtva tra 100pxA bérbe adandó terület összesen: 372,85 m2

 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) nyilvános pályázatot hirdet a

a Magyar Állam tulajdonában álló,

 

és az MTVA vagyonkezelése alatt lévő 1016 Budapest, Naphegy tér 8. (hrsz.: 7342) szám alatt lévő ingatlan „V” épület 3. emeletének részleges bérletére

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés.

A bérlet ideje: határozatlan időtartam 

A bérbe adandó terület összesen: 372,85 m2          

Helyiségszám, megnevezés

terület (m2)

324. iroda

18,25

325. iroda

29,9

előtér

6,1

326. iroda

16,4

327. iroda

12,8

328. iroda

13,4

329. iroda

12,6

330. iroda

13,1

331. iroda

13,1

332. iroda

13,1

333. iroda

12,6

334. iroda

12,6

335. iroda

9,5

336. iroda

18,1

337. tárgyaló

25,3

338. konyha

11,5

339. vizes blokk 1.

12,2

340. vizes blokk 2.

11,5

folyosó, plusz közösségi tér

110,8

Összesen:

372,85

                                  

Rövid ismertető az ingatlanról:

Az ingatlan a Naphegyen, a Naphegy tér – Orvos utca – Fém utca – Lisznyai utca által határolt területen fekszik. Az épület két önálló épülettömbből álló irodaház együttes, mely épületrészek egymással összeköttetésben vannak, az 1. és a 3. szinten az egyik épületből a másikba történő átjárás biztosított. A telken szabadon álló elhelyezéssel két épület, a „K” és „V” jelű épületek találhatók.

A „V” jelű épület az 1960-as években épült, 7 szint (pince, alagsor, földszint + 4 emelet) magas irodaház. Az épület pinceszintjén gépészeti helyiségek és raktárak, az alagsorban étterem, konyha és raktárak, a földszinten recepció és irodák, az emeleti szinteken irodák vannak.

A versenyezetési kiírásban meghirdetett helyiségek a „V” épület 3. emeletén helyezkednek el.  A helyiségek esztétikai és műszaki állapota jó.

A bérleti szerződésben rögzített üzemeltetési díj tartalmazza az energiaköltséget: villamos-energia, víz-, csatornadíj, hűtés-fűtés, szemétszállítás, takarítási szolgáltatást, őrzés-védést, valamint az épület szerkezeti, központi épületgépészeti karbantartását tartalmazza.

 

A hasznosítás főbb feltételei:

A bérlő az ingatlan tekintetében a tevékenységéhez kapcsolódó, nem végleges jelegű – az ingatlannal nem egyesített - beruházást, felújítást végezhet a bérbeadónak előzetesen írásban benyújtott és írásban jóváhagyott kérelme alapján. A beruházás a bérleti díjba nem számolható el, az közös tulajdont, használati jogot nem keletkeztet, annak megtérítése az MTVA részéről, kizárólag a bérleti szerződés az MTVA felelősségi körében felmerülő okból történő, lejárat előtti megszűnése/megszűntetése esetén kerülhet sor.

A pályázó köteles benyújtani az általa tervezett beruházás/felújítási munkákról készített részletes, tételes árazott költségvetést a beruházási/felújítási munkák részletes műszaki és pénzügyi ütemtervét a 1. számú mellékletben.

A nyertes pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a benyújtott dokumentumok szerint végzi el a beruházási/felújítási munkákat.

A beruházások, felújítások feltételeit részletesen a bérleti szerződés szabályozza. A nyertes pályázó ajánlatának tartalma a bérleti szerződésben rögzítésre kerül, továbbá annak mellékletét fogja képezni.

 

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

 

 

Az iroda bérleti díj mértéke, 2016. évben, minimum: 6,79 EUR/ m2/hó

Üzemeltetési költség, 2016. évben, minimum: 4,4 EUR/ m2/hó

MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz

 

 

 

 

A bérleti és az üzemeltetési díj évente, először 2017-ben, a KSH által közétett, megelőző évi inflációs ráta mértékével módosul.

 

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:

Bírálati szempont: bérleti díj havi összértéke a teljes bérelt időszakra számítva/bérelt időszak

Képlet: C=(Ax12xB)/B

(A)  Bérleti díj havi összege

(B)  Bérleti időszak (évben)

(C)  Bírálati szempont (ajánlat eredménye)

x

x

x

 

Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a bírálati szempontnak megfelelő legmagasabb összegű ajánlatot teszi. Összességében azonos ajánlatok esetén az MTVA ismételt ajánlatra hívja fel a pályázókat.  Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

 

 

Egyéb információk:

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: Surányi Tímea tel.: +36 30 864-1130, e-mail: timea.suranyi@mtva.hu

 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvétele: 2016. február  24.   naptól munkanapokon 900 – 1600 óra között az MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64 alatt lévő „A” épület portáján a fenti elérhetőségen előre egyeztetett időpontban.

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása,  a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint a két havi megajánlott bérleti díjnak megfelelő ajánlati biztosíték az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20541884 számú pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetéssel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó igazolást (átutalás másolat) az ajánlathoz csatolni szükséges.

(befizetésnél a közleményben kérjük feltüntetni: „1016 Budapest, Naphegy tér 8. „V” épület 3. emelet részleges” bérletére pályázat/ajánlati biztosíték)

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg. 

 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

 

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye 1037 Budapest, Kunigunda útja 64 alatt lévő „A” épület portájára, személyes átvétellel. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat 1016 Budapest, Naphegy tér 8. szám alatt lévő ingatlan részleges bérletére”.

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2016. március 3.  (csütörtök) 1000 óra.

 

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2016. március 7 –ig (hétfő)

 

Az eredményről az MTVA 2016. március 9- ig (szerda) értesíti a pályázókat.

 

A pályázat benyújtásának helye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64 alatt lévő „A” épület portáján személyes átvétellel a fentebb olvasható elérhetőségen előre egyeztetett időpontban.

 

A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a dokumentációban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a gazdálkodási és kezelési szabályzat http://www.mtva.hu/images/gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzat_150730.pdf   24.  § (2), (3), (7) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akivel szemben az Mttv. 137/C. § (1) bekezdése szerinti bármelyik kizáró ok fennáll.

 

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com