Image1\ Image2\
 

MTVA hivatalos logóAz ingatlan összterülete: összesen 52 m2. A bérleti díj mértéke: minimum 3,9 EUR/m2/hó. Jelentkezési határidő: augusztus 22.

 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) – az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet Budapest, XII. kerület, Agancs úti ingatlan 4. emeleti helyiségének bérbeadására

 

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

 

1121. Budapest, Agancs út 30.  HRSZ: 9269/25/A/55
bérletére

 

Az ingatlan összterülete: összesen 52 m2 nettó területű helyiségcsoport

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés

A bérlet ideje: minimum 5, maximum 20 év

 

Az ingatlan rövid bemutatása:

Az ingatlan Budapest XII. kerületében, a Széchenyi hegy városrészén, az Agancs út Rege őt és Csíz utca közé eső szakaszán a Budai Tájvédelmi Körzet határán helyezkedik el. Az Agancs út mentén különböző szintszámú társasházak és családi házak sorakoznak, a közút túloldalán erdő és park terül el.

A 4. emeleti helyiség a lépcsőházból közelíthető meg. A helyiség esztétikai és műszaki színvonala leromlott. A fűtés elektromos hőtárolós kályhákkal van megoldva. A használati meleg víz villanybojlerekben van előállítva, a világítást egyedi lámpák szolgálják.

 

Az ingatlan területén villamos energia, és vízvételi lehetőség van. Az energiaköltségek, közös költség (amely tartalmazza a vízdíjat, csatornadíjat, fűtésdíjat, szemétdíjat) a bérleti díjon felül, a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

 

A hasznosítás főbb feltételei:

A bérlő előre egyeztetett beruházásokat, felújításokat végezhet az ingatlanon, melynek számlával igazolt költsége a teljes bérleti időszak alatt semminemű formában nem kerül beszámításra.

 

Tekintettel az ingatlan jelentősen leromlott állapotára, az MTVA a felújítási időszak alatt (maximum 1 hónap, azaz egy havi bérleti díjnak megfelelő időszak) nem számol fel bérleti díjat.

 

A nyertes pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a benyújtott dokumentumok szerint végzi el a beruházási/felújítási munkákat.  A beruházások, felújítások feltételeit részletesen a bérleti szerződés szabályozza.

 

A pályázó köteles benyújtani az általa tervezett beruházás/felújítási munkákról készített részletes, tételes árazott költségvetést (Terc költségvetési program szerinti vagy táblázatos formátumban) a beruházási/felújítási munkák részletes műszaki és pénzügyi ütemtervét a 1. számú mellékletben.

A nyertes pályázó ajánlatának tartalma a bérleti szerződésben rögzítésre kerül, továbbá annak mellékletét fogja képezni.

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

 

A bérleti díj mértéke: minimum 3,9 EUR/m2/hó

A bérleti díj évente a KSH által közétett, megelőző évi inflációs ráta mértékével módosul.

MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

 

 

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:

 

Bírálati szempont: a befektetés összege + a bérleti díj havi összértéke a teljes bérelt időszakra számítva/bérelt időszak

Képlet: D=(A+(Bx12xC))/C

 

(A)  Befektetés összege

(B)  Bérleti díj havi összege

(C)  Bérleti időszak (évben)

(D)  Bírálati szempont (ajánlat eredménye)

x

x

x

x

 

Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a bírálati szempontnak megfelelő legmagasabb összegű ajánlatot teszi. Összességében azonos ajánlatok esetén az MTVA ismételt ajánlatra hívja fel a pályázókat.  Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

 

 

 

Egyéb információk:

 

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Surányi Tímea tel.: +36 30 864 1130, e-mail: : suranyi.timea@mtva.hu 

 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvétele: 2014. augusztus 15.  (péntek) naptól munkanapokon 900 – 1600 óra között az MTVA  1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. „M” épület/2. emelet, Ingatlangazdálkodás irodájában.

 

 

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása,  a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint a két havi bérleti díjnak megfelelő ajánlati biztosíték az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20541884 számú pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetéssel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó igazolást (átutalás másolat) az ajánlathoz csatolni szükséges.

(befizetésnél a közleményben kérjük feltüntetni: „Budapest, XII. ker. Agancs út 30. sz. alatt lévő 4. emeleti” ingatlan bérletére pályázat/ajánlati biztosíték)

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést - nem az MTVA-nak felróható okból - nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg. 

 

 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a Bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

 

 

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. „M” épület/2. emelet, Ingatlangazdálkodás. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Budapest, XII. kerület, Agancs úti ingatlan 4. emeleti helyiségének bérletére”.

 

Az ingatlan birtokba adására a bérleti szerződés megkötése után kerülhet sor.

 

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2014. augusztus 22-ig (péntek) 1000 óra.

 

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2014. augusztus 27-ig  (szerda)

Az eredményről az MTVA 2014. augusztus 29-ig (péntek) értesíti a pályázókat.

 

A pályázat benyújtásának helye: MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. „M” épület

(1037 Bp., Bojtár u. 41-47. 2. emelet)

 

 

A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a dokumentációban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a gazdálkodási és kezelési szabályzat:   9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

 

 

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com