Image1\ Image2\
 

mtva tra 100pxAz ingatlan összterülete: összesen 1.619 m2 földterület és 336 m2 nettó területű épület

 

 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet Szentendre,  Papsziget üdülő ingatlan

 

 

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

 

2000 Szentendre, Papsziget hrsz.: 4475
bérletére

 

 

Az ingatlan összterülete: összesen 1 619 m2 földterület és 336 m2 nettó területű épület

 

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés

A bérlet ideje: minimum 5, maximum 20 év

 

 

Az ingatlan bemutatása:

 

A telken egy épület került elhelyezésre szabadon álló módon. Az üdülőépület az 1960-as években épült, az árvízvédelem hiánya miatt vasbeton lábakon áll, amelyeket vasbeton gerendák fognak össze. Az épület nem fűtött, a melegvíz-ellátást villanybojlerek biztosítják. Riasztó kiépített.

Az épület alatti, vasbeton lábak közötti területen csónaktárolásra hasznosítható hely, illetve egy kis karbantartó helyiség van kialakítva. Az emeleti szinten egy nagy társalgó, öltözők és szociális helységek kerültek kialakításra. Utóbbiak részben nehezen megközelíthetők a nagy hajlásszögű tető miatt. A tetőtérben egy gondnoki és nyolc vendégszoba, valamint két WC zuhanyzóval helyezkedik el.

 

Az ingatlan területén villamos energia, és vízvételi lehetőség van. Az energiaköltségek, áram, víz- és csatornadíj a bérleti díjon felül, a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre, mely az ingatlan átadás-átvétel napjától Bérlő fizetési kötelezettsége.

 

Az ingatlan jelenlegi állapotában nem alkalmas az üzemeltetésre, szükséges a terület tisztítása, az épület felújítása.

 

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

 

 

 

A bérlő előre egyeztetett beruházásokat, felújításokat végezhet az ingatlanon, melynek számlával igazolt költsége a teljes bérleti időszak alatt beszámításra kerülhet.

 A nyertes pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a benyújtott dokumentumok szerint végzi el a beruházási/felújítási munkákat.  A beruházások, felújítások feltételeit részletesen a bérleti szerződés szabályozza.

 

A pályázó köteles benyújtani az általa tervezett beruházás/felújítási munkákról készített részletes, tételes árazott költségvetést (Terc költségvetési program szerinti vagy táblázatos formátumban) a beruházási/felújítási munkák részletes műszaki és pénzügyi ütemtervét a 1. számú mellékletben.

A nyertes pályázó ajánlatának tartalma a bérleti szerződésben rögzítésre kerül, továbbá annak mellékletét fogja képezni.

 

A bérleti díj mértéke: minimum 45.000,- Ft/hó

MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

 

 

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:

 

Bírálati szempont: a befektetés összege + a bérleti díj havi összértéke a teljes bérelt időszakra számítva/bérelt időszak

Képlet: D=(A+(Bx12xC))/C

 

(A)  Befektetés összege

(B)  Bérleti díj havi összege

(C)  Bérleti időszak (évben)

(D)  Bírálati szempont (ajánlat eredménye)

x

x

x

x

 

Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a bírálati szempontnak megfelelő legmagasabb összegű ajánlatot teszi. Összességében azonos ajánlatok esetén az MTVA ismételt ajánlatra hívja fel a pályázókat.  Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

 

 

 

Egyéb információk:

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Surányi Tímea tel.: +36 30 864 1130, e-mail: : suranyi.timea@mtva.hu 

 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvétele: 2014. május 20.  (kedd) naptól munkanapokon 900 – 1600 óra között az MTVA  1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. „M” épület/2. emelet, Ingatlangazdálkodás irodájában.

 

 

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása,  a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint a két havi bérleti díjnak megfelelő ajánlati biztosíték az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20541884 számú pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetéssel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó igazolást (átutalás másolat) az ajánlathoz csatolni szükséges.

(befizetésnél a közleményben kérjük feltüntetni: Szentendre, Papsziget ingatlan bérletére pályázat/ajánlati biztosíték)

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést - nem az MTVA-nak felróható okból - nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg. 

 

 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a Bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

 

 

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. „M” épület/2. emelet, Ingatlangazdálkodás. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Szentendre papsziget ingatlan bérletére”.

 

Az ingatlan birtokba adására a bérleti szerződés megkötése után kerülhet sor.

 

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2014. május 23-ig (péntek) 1000 óra.

 

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2014. május 27-ig  (kedd)

Az eredményről az MTVA 2014. május 29-ig (csütörtök) értesíti a pályázókat.

 

 

A pályázat benyújtásának helye: MVA 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. „M” épület/2. emelet

 

A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike áll fenn, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

 

A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el.


MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com