Image1\ Image2\
 

MTVA hivatalos logóAz ingatlan összterülete: összesen 2033 m2 földterület, 698 m2 nettó épületterület

 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet szolnoki ingatlan bérbeadására

 

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

 

5000 Szolnok, Kolozsvári utca 2. HRSZ: 2161, 2163
bérletére

 

 

Az ingatlan összterülete: összesen 2 033 m2 földterület, 698 m2 nettó épületterület

Bérbe adandó terület:

-          földszint: 203,3 m2

-          emeleti szint: 241,8 m2

Összesen: 445,1 m2

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés.

A bérlet ideje: minimum 5, maximum 20 év

 

Az ingatlan rövid bemutatása:

Az ingatlan két helyrajzi számból áll: a 2161 HRSZ-ú valamint a 2163 HRSZ-ú ingatlanból. A 2161 HRSZ-ú kisebbik területrész a nagyobbik, 2163 HRSZ-ú telek sarkából van lekerítve, mely így együtt közel szabályos téglalap alakú telket adnak. A telek beépítettsége mindössze kb. 15 %-os, az épület a hátsó traktusban húzódik, szabadon álló beépítéssel. a kert így tulajdonképpen egy nagy előkert, parkosított, azonban elhanyagolt állapotú.

Az épület az ’50-es évek közepén épült pince + földszint + emelet elrendezéssel. A pincében korábban szükség-stúdió és raktárak voltak kialakítva.

Mivel az ingatlan belvárosi területen van, infrastrukturális ellátottsága kiváló. A telekhez tartozó építmények az összes közcsatlakozáson kívül az aszfalt térburkolatot tartalmazza.

 

A hasznosítás főbb feltételei:

 

Az energiaköltségek, vízfogyasztás, gáz- és csatornadíj, valamint a szemétszállítás költsége a bérleti díjon felül, a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

 

A pályázó köteles benyújtani az általa tervezett beruházás/felújítási munkákról készített részletes, tételes árazott költségvetést (Terc költségvetési program szerinti vagy táblázatos formátumban) a beruházási/felújítási munkák részletes műszaki és pénzügyi ütemtervét a 1. számú mellékletben.

A nyertes pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a benyújtott dokumentumok szerint végzi el a beruházási/felújítási munkákat. A beruházás/felújítás számlával igazolt költsége, a megajánlott bérleti díj maximum 50 %-ig a bérleti időszak teljes időtartama alatt folyamatosan, havonta kompenzálásra kerül. A beruházások, felújítások feltételeit részletesen a bérleti szerződés szabályozza. A nyertes pályázó ajánlatának tartalma a bérleti szerződésben rögzítésre kerül, továbbá annak mellékletét fogja képezni.

 

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

 

A bérleti díj mértéke minimum: 3,3  EUR/m2/hó

 

MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

 

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:

Bírálati szempont: a befektetés összege + a bérleti díj havi összértéke a teljes bérelt időszakra számítva/bérelt időszak

Képlet: D=(A+(Bx12xC))/C

 

(A)  Befektetés összege

(B)  Bérleti díj havi összege

(C)  Bérleti időszak (évben)

(D)  Bírálati szempont (ajánlat eredménye)

x

x

x

x

 

Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a bírálati szempontnak megfelelő legmagasabb összegű ajánlatot teszi. Összességében azonos ajánlatok esetén az MTVA ismételt ajánlatra hívja fel a pályázókat.  Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

 

Egyéb információk:

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Surányi Tímea tel.: +36 30 864 1130, e-mail: suranyi.timea@mtva.hu

 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvétele: 2014. március 28. (péntek) naptól munkanapokon 900 – 1600 óra között az MTVA 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. sz. alatt lévő „M” épület 2. emelet Ingatlangazdálkodás irodájában.

 

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása,  a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint a két havi bérleti díjnak megfelelő ajánlati biztosíték az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20541884 számú pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetéssel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó igazolást (átutalás másolat) az ajánlathoz csatolni szükséges.

(befizetésnél a közleményben kérjük feltüntetni: hajdúszoboszlói ingatlan bérletére pályázat/ajánlati biztosíték)

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg. 

 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

 

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. „M” épület/2. emelet, Ingatlangazdálkodás. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat SZOLNOKI ingatlan bérlésére”.

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2014. április 11-ig (péntek) 1000 óra.

 

A pályázat benyújtásának helye: MVA 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. „M” épület/2. emelet

 

A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike áll fenn, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

 

 

A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

http://mediatanacs.hu/cikk/1594/Kozlemeny_a_Mediaszolgaltatastamogato_es_Vagyonkezelo_Alap_gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzatarol

 

 

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2014. április 15-ig (kedd)

 

Az eredményről az MTVA 2014. április 17-ig (csütörtök) értesíti a pályázókat.

 

 

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com