Image1\ Image2\
 

A bérlet ideje: minimum 5, maximum 20 év.

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS


A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet szombathelyi üzlethelyiség bérletére

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

c
bérletére

Az ingatlan összterülete: összesen 58 m2 nettó területű üzlethelyiség

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés
A bérlet ideje: minimum 5, maximum 20 év

1.    Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan a város központjában társasház földszintjén található, mely egy csúsztatott zsalus technológiával épült. Az utca felől közvetlen bejárattal rendelkezik. Közlekedés szempontjából jó helyen fekszik az iroda, közel a vasútállomás, és a helyi buszjáratok megállói is. A közelben fizetős parkolók találhatók.
Az üzlethelyiség a következő helyiségekből áll: recepció, irattár, teakonyha, mosdó és WC, közlekedő és két iroda. Az ingatlan fűtését házközponti rendszer biztosítja.

Az ingatlan területén villamos energia, és vízvételi lehetőség van. Az energiaköltségek, vízfogyasztás, csatornadíj, közös költség a bérleti díjon felül, a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

Bérleti díj: minimum 4 EUR/m2/hó
MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

A pályázó köteles benyújtani az általa tervezett beruházás/felújítási munkákról készített részletes, tételes árazott költségvetést (Terc költségvetési program szerinti vagy táblázatos formátumban) a beruházási/felújítási munkák részletes műszaki és pénzügyi ütemtervét a 1. számú mellékletben.
A nyertes pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a benyújtott dokumentumok szerint végzi el a beruházási/felújítási munkákat. A beruházás/felújítás számlával igazolt költsége, a megajánlott bérleti díj maximum 50 %-ig a bérleti időszak teljes időtartama alatt folyamatosan, havonta kompenzálásra kerül. A beruházások, felújítások feltételeit részletesen a bérleti szerződés szabályozza. A nyertes pályázó ajánlatának tartalma a bérleti szerződésben rögzítésre kerül, továbbá annak mellékletét fogja képezni.
A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata. A bérlő köteles betartani a területre vonatkozó Fővárosi és Kerületi Szabályozási Keretterv előírásait, valamint az OTÉK előírásait.

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:

Bírálati szempont: a befektetés összege + a bérleti díj havi összértéke a teljes bérelt időszakra számítva/bérelt időszak
Képlet: D=(A+(Bx12xC))/C

(A)    Befektetés összege    (B)    Bérleti díj havi összege    (C)    Bérleti időszak (évben)    (D)    Bírálati szempont (ajánlat eredménye)
x    x    x    x

Nyertes ajánlattevő az a Pályázó, aki a feltételek megfelelése mellett, legkedvezőbb ajánlatot teszi. Összességében azonos ajánlatok esetén az MTVA ismételt ajánlatra hívja fel a pályázókat.

Egyéb információk:
Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.
A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Surányi Tímea  tel.: +36 30 864-1130, e-mail: suranyi.timea@mtva.hu

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvehető 2013. október 30-tól, munkanapokon 10:00 órától 15:30 óráig, az MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda.

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása, a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint az ajánlott két havi bérleti díj összegének megfelelő ajánlati biztosíték nyújtása.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett  11794008-20541884 számú pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetéssel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó igazolást (az átutalásról a bank által kiadott hivatalos igazolást) az ajánlathoz csatolni szükséges.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg.
Az MTVA egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosít a pályázók részére, melyre MTVA hiányosság esetén felhívást küld a pályázó részére.
Az ingatlan birtokba adására a bérleti szerződés megkötése után kerülhet sor.
Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegébe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.
Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A épület 3046 sz. iroda. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat 9700 Szombathely, Gyöngyösparti sétány 1. számú ingatlan bérletére”
Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket.


A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 06-ig (szerda) 1000 óra.  

MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A épület 3046 sz. iroda
A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike fenn áll, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:
http://mediatanacs.hu/cikk/1594/Kozlemeny_a_Mediaszolgaltatastamogato_es_Vagyonkezelo_Alap_gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzatarol

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2013. november 8- ig (péntek)
Az eredményről az MTVA 2013. november 11-ig (hétfő) értesíti a pályázókat.

A pályázat eredményhirdetése MTVA részéről nem jelent kötelezettséget, mivel a belső szabályzatok, és egyéb az MTVA gazdálkodását meghatározó külső tényezők befolyásolhatják a meghozott döntés eredményét.

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com