Image1\ Image2\
 

MTVA logóA bérlemény minimum 5, maximum 10 évre kiadó.

 

 

V E R S E N Y E Z T E T É S I   K I Í R Á S

 

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) –az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet a

1141 BUDAPEST, ZSÁLYA UTCA 49. ingatlan bérletére

 

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

1141 Budapest, Zsálya u. 49. hrsz.: 39584/33
bérletére

 

Az ingatlan összterülete: összesen 196 m2, összesen 141 m2 nettó területű épület 58 m2 tetőterasszal

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés.

A bérlet ideje: minimum 5, maximum 10 év

 

  1. 1.Az ingatlan bemutatása:

Az ingatlan Budapesten Magyarország fővárosában helyezkedik el. Zsálya utca Budapest 14. kerületének Alsórákos területén található. A terület a kertváros és a lakótelepi zóna találkozásában található. Az utca alapvetően csendes kis forgalommal rendelkezik. Burkolata aszfaltozott. A telek közvetlen szomszédságában tömegközlekedési útvonat található. Megközelíthetőség szempontjából a fekvése jónak tekinthető.

Az alápincézett, földszint + emeletes épületet beton sávalapokon nyugvó téglafalas függőleges teherhordókkal az 1950-es évek környékén kivitelezték. Az épületet 1997-ben át lett építve. A lapos tetőre lágylemezes csapadékvíz elleni szigetelés került. A külső homlokzatot cementvakolattal látták el, a nyílászárók fakeretes szerkezetek. A tagos öntöttvas radiátorokkal felszerelt fűtési hálózatot gázkazán táplálja, a használati meleg vizet 2 db villanybojler szolgáltatja.

A telken megtalálható minden közüzemi szolgáltatás (víz, csatorna, gáz, villany).

A telek teljes közművel ellátott. Az energiaköltségek, vízfogyasztás, gáz- és csatornadíj, hulladékszállítás, kéményseprés a bérleti díjon felül, a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

Bérleti díj: minimum 100.000,- Ft/hó

MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

A pályázó köteles benyújtani az általa tervezett beruházás/felújítási munkákról készített részletes, tételes árazott költségvetést (Terc költségvetési program szerinti vagy táblázatos formátumban) a beruházási/felújítási munkák részletes műszaki és pénzügyi ütemtervét a 1. számú mellékletben.

A nyertes pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a benyújtott dokumentumok szerint végzi el a beruházási/felújítási munkákat. A beruházás/felújítás számlával igazolt költsége a megajánlott bérleti díj maximum 50 %-ig beszámításra kerülhet, amely a bérlet időtartama alatt folyamatosan jóváírásra kerül a bérleti díjba. A beruházások, felújítások feltételeit részletesen a bérleti szerződés szabályozza. A nyertes pályázó ajánlatának tartalma a bérleti szerződésben rögzítésre kerül, továbbá annak mellékletét fogja képezni.

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata. A bérlő köteles betartani a területre vonatkozó Fővárosi és Kerületi Szabályozási Keretterv előírásait, valamint az OTÉK előírásait.

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:

 

Bírálati szempont: a befektetés összege + a bérleti díj havi összértéke a teljes bérelt időszakra számítva/bérelt időszak

Képlet: D=(A+(Bx12xC))/C

 

(A)  Befektetés összege

(B)  Bérleti díj havi összege

(C)  Bérleti időszak (évben)

(D)  Bírálati szempont (ajánlat eredménye)

x

x

x

x

 

Nyertes ajánlattevő az a Pályázó, aki a feltételek megfelelése mellett, legkedvezőbb ajánlatot teszi. Összességében azonos ajánlatok esetén az MTVA ismételt ajánlatra hívja fel a pályázókat.

 

 

 

Egyéb információk:

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Surányi Tímea tel.: +36 30 864-1130, e-mail: suranyi.timea@mtva.hu

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvehető szeptember 16. munkanapon 10:00 órától 15:30 óráig, az MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda.

 

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása, a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint az ajánlott két havi bérleti díj összegének megfelelő ajánlati biztosíték nyújtása.

 

Az ajánlati biztosíték teljesíthető az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20541884 számú pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetéssel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó igazolást (az átutalásról a bank által kiadott hivatalos igazolást) az ajánlathoz csatolni szükséges.

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg.

Az MTVA egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosít a pályázók részére, melyre MTVA hiányosság esetén felhívást küld a pályázó részére.

Az ingatlan birtokba adására a bérleti szerződés megkötése után kerülhet sor.

 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegébe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A épület 3046 sz. iroda. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat 1141 Budapest, Zsálya u. 49. számú ingatlan bérletére”

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 25-ig (szerda) 1000 óra.

 

MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A épület 3046 sz. iroda

A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike fenn áll, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

http://mediatanacs.hu/cikk/1594/Kozlemeny_a_Mediaszolgaltatastamogato_es_Vagyonkezelo_Alap_gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzatarol

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2013. szeptember 27- ig (péntek)

Az eredményről az MTVA 2013. október 2-ig (szerda) értesíti a pályázókat.

 

A pályázat eredményhirdetése MTVA részéről nem jelent kötelezettséget, mivel a belső szabályzatok, és egyéb az MTVA gazdálkodását meghatározó külső tényezők befolyásolhatják a meghozott döntés eredményét.

 

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com