Image1\ Image2\
 

mtva tra 100px Az ingatlan összterülete: összesen 14 786 m2

 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) – az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet a 1021 BUDAPEST, II. KERÜLET VADASKERTI ÚT ingatlan bérletére

 

a Magyar Állam tulajdonában az MTVA vagyonkezelői jogában álló,

 

1021 Budapest, II. kerület Vadaskerti út 1-7. Hrsz.: 11461/1
bérletére

 

 

Az ingatlan összterülete:összesen 14 786 m2

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés.

A bérlet ideje: minimum 10, maximum 20 év

 

 

1. Az ingatlan bemutatása:

 

Az ingatlan Budapest II. kerületében, annak közel geometriai középpontjában igen kedvező természeti és környezeti feltételek között található. A terület környezetében az építési ingatlanok jóformán teljesen beépítettek. A Rózsadomb villái, előkelő rezidenciákon kívül nagyszámú zöldövezeti, kertes társasházi lakás található. Az ingatlan tömegközlekedési eszközzel és személygépkocsival egyaránt könnyen megközelíthető.

 

Az ingatlant a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) intézményi zöldövezetként (IZ) jelöli meg. A fővárosi szabályozás legfontosabb eleme, hogy a terület régészetileg védett, illetve környezetében műemlékek találhatóak.

 

Az ingatlan az IZ-II-11 övezeti besorolás alá esik.

 

A tárgyi ingatlan területén jelenleg 7 darab teniszpálya részére kialakított sík terület található, melyeknek karbantartása éve óta nem történt meg. A teniszpályák salakfeltöltése felújításra szorul. A pályák alatti vízelvezető rendszerről nincs információnk. A teniszpályák körül lévő kerítések hiányosak, térvilágítással nem rendelkeznek. A téli üzemmód ideiglenes sátorfedéssel volt biztosítva, a gépház elbontásra került, a légbefúvást kiszolgáló gépekhez szükséges csatlakozó szerkezetek leromlott műszaki állapotban vannak.

 

Az ingatlanon található egy bruttó 111 m2 alapterületű felújítandó öltöző, egy bruttó 148 m2 alapterületű felújítandó vendéglátó épület (faház), egy bruttó 68 m2 alapterületű felújítandó multi funkciós épület, egy 43 m2-es könnyűszerkezetes faház (udvari játéktároló) valamint egy 10 m2-es faház, mely portaként szolgál. Az ingatlan földterülete szabályos téglalap alakú, két bejárata van a Vadaskerti út felől. A területről rendelkezésre áll a geodéziai felmérés. A közterületi parkolási lehetőség korlátozott.

 

A telek teljes közművel ellátott. Az energiaköltségek, vízfogyasztás, gáz- és csatornadíj a bérleti díjon felül, a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre.

 

A pályázó köteles benyújtani az általa tervezett beruházás/felújítási munkákról készített részletes műszaki leírást, a megértéshez szükséges helyszínrajzot és szakági terveket, tételes árazott költségvetést (Terc költségvetési program szerinti vagy táblázatos formátumban) a beruházási/felújítási munkák részletes műszaki és pénzügyi ütemtervét a 2. számú mellékletben.

 

A nyertes pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a benyújtott dokumentumok szerint végzi el a beruházási/felújítási munkákat. A beruházás/felújítás számlával igazolt költsége a megajánlott bérleti díj maximum 50 %-ig beszámításra kerülhet, amely a bérlet időtartama alatt folyamatosan jóváírásra kerül a bérleti díjba. A beruházások, felújítások feltételeit részletesen a bérleti szerződés szabályozza. A nyertes pályázó ajánlatának tartalma a bérleti szerződésben rögzítésre kerül, továbbá annak mellékletét fogja képezni a jelen pályázat 1.-2. számú melléklete.

 

A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata. A bérlő köteles betartani a területre vonatkozó Fővárosi és Kerületi Szabályozási Keretterv előírásait, valamint az OTÉK előírásait.

 

MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

 

 

2. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK SZEMPONTJAI:

 

A pályázó az 1. számú mellékletben meghatározott adatok kitöltésével köteles benyújtani ajánlatát. Az 1. számú mellékletben kötelezően kitöltendő adatok: A, B, C, D E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, L1, L2, L3, L4, L5, L10.

Az A, B, C, D E, F, G, H, I, J, K, L, M adatok kitöltése abban az esetben is kötelező, ha az adat értéke 0.

 

A PÁLYÁZATI AJÁNLAT FONTOS FELTÉTELEI:

  • A pályázatban a beruházásokat és a bérleti díjak ütemezését minimum 1, de maximum 3 ütemre lehet szétbontani.
  • Amennyiben 3-nál több ütemezést tartalmaz a pályázat, azt az MTVA érvénytelennek nyilvánítja.
  • A teljes beruházás értéke nem haladhatja meg a maximum nettó 95 millió Ft-ot. Amennyiben az előírt maximális beruházási értéket meghaladja a benyújtott pályázati ajánlat, az MTVA az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

  

Nyertes ajánlattevő az a Pályázó, aki a feltételek megfelelése mellett, a bírálati szempontnak megfelelő legmagasabb pontszámú ajánlatot teszi. Összességében azonos ajánlatok esetén az MTVA ismételt ajánlatra hívja fel a pályázókat. Amennyiben ebben az esetben születnek összességében azonos ajánlatok, úgy MTVA előnyben részesíti azt a Pályázót, aki rendelkezik legalább egy sportlétesítmény üzemeltetésére vonatkozó referenciával. A referencia igazolásban meg kell adni az ellenszolgáltatás összegét a teljesítés idejét és helyét, valamint a szerződést kötő másik felet és annak elérhetőségeit. Amennyiben az azonos összpontszámot elérő pályázók mindegyike rendelkezik referencia igazolással, MTVA a hosszabb teljesítéssel rendelkező Pályázót részesíti előnyben.

 

  

3. Egyéb információk:

 

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.

Megtekintést az alábbi időpontokban biztosítjuk: 2013. július 16. (kedd) 1300 – 1500-ig; július 18. (csütörtök) 1000-1500-ig; július 19. (péntek) 900-1300-ig

 

A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Surányi Tímea tel.: +36 30 864-1130, e-mail: suranyi.timea@mtva.hu 

 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvehető 2013. július 03-tól munkanapokon 10:00 órától 15:30 óráig, az MTVA 1037. Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A 3046 sz. iroda.

 

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása, a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint az ajánlott első havi bérleti díj összegének megfelelő ajánlati biztosíték nyújtása.

 

Az ajánlati biztosíték teljesíthető az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20541884 számú pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetéssel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó igazolást (az átutalásról a bank által kiadott hivatalos igazolást) az ajánlathoz csatolni szükséges.

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg.

 

 

A dokumentációval kapcsolatos kérdéseket a pályázók írásban 2013. július 15-ig a suranyi.timea@mtva.hu e-mail címre küldhetik meg, melyre MTVA maximum 5 napon belül írásban válaszol. A kérdésekre adott válaszokat az MTVA a dokumentációt átvevő valamennyi Pályázó részére írásban megküldi.

 

Az 1.-2. számú melléklet kivételével MTVA egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosít a pályázók részére, melyre MTVA hiányosság esetén felhívást küld a pályázó részére.

 

Pályázó a pályázati ajánlat 1.-2. számú mellékletét cégszerű aláírással köteles benyújtani.

 

Az ingatlan birtokba adására a bérleti szerződés megkötése után kerülhet sor.

 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegébe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül. Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

 

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A épület 3046 sz. iroda. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat BUDAPEST, II. VADASKERTI ÚTI ingatlan bérletére”.

 

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 29. (hétfő) 1000 óra.

 

MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Ingatlangazdálkodás, A épület 3046 sz. iroda

 

A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike fenn áll, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

 

A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

http://mediatanacs.hu/cikk/1594/Kozlemeny_a_Mediaszolgaltatastamogato_es_Vagyonkezelo_Alap_gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzatarol  

 

 

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2013. augusztus 06-ig (kedd)

 

 

Az eredményről az MTVA 2013. augusztus 09-ig (péntek) értesíti a pályázókat.

 

 

A pályázat eredményhirdetése MTVA részéről nem jelent kötelezettséget, mivel a belső szabályzatok, és egyéb az MTVA gazdálkodását meghatározó külső tényezők befolyásolhatják a meghozott döntés eredményét.

 

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com