Image1\ Image2\
 

MTVA hivatalos logóBérelhető terület összesen: 28 m2. „Pályázat BÜFÉüzemeltetésére”


 

VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS

 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (továbbiakban MTVA) – az MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata alapján – nyilvános pályázatot hirdet

a tulajdonában lévő

1037 Budapest, Kunigunda 64. szám (hrsz.: 18848/14) alatti

„M” épület részleges bérletére,

büfé üzemeltetésére

 

 

 

Bérelhető terület összesen:  28 m2

 

A megkötendő szerződés: bérleti szerződés

A bérlet ideje: minimum 5, maximum 10 év

 

 

A hasznosítás főbb feltételei:

 

-          Az 5. számú mellékleten zölddel jelölt terület képezi a bérlendő területet.

-          A pályázó feladata az ÁNTSZ által előírt feltételek (öltöző, kézmosó, kétmedencés mosogató) biztosítása, kiépítése.

-          A kézmosóhoz és mosogatóhoz a hideg-meleg víz és a szennyvízcsatorna csatlakozást az MTVA biztosítja.

-          Az elektromos kapcsolószekrényhez a 24 órás hozzáférést biztosítani kell.

-          A bérelhető területen lévő beépített bútorok, berendezések nem bonthatók el. (ezek láthatóak a mellékelt fotón)

-          A homlokzati üvegfelületeket az üzemeltető nem használhatja reklámfelületként, valamint a takarításhoz az előtte lévő területet biztosítania kell.

-          A büfé üzemeltetéséhez szükséges gépek, eszközök, berendezések beüzemelését, karbantartását a pályázó köteles elvégezni, elvégeztetni.

-          A pályázónak a benyújtandó ajánlatához csatolni kell az elektromos teljesítmény adatait.

-          A büfé üzemeltetőjének körülbelül 90-120 fő kiszolgálásának biztosítása.

-          Köteles elfogadni a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által papír alapon kibocsátott, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalványt (Erzsébet-utalvány) a büfé termékek vásárlásakor.

-          A nyitva tartás alapvetően a munkarendhez igazodva és a hét minden hétköznapján 800-1600 óráig.

-          MTVA dolgozói részére kedvezmények nyújtása. A büfében szeszes ital nem forgalmazható.

-          A büfé területének ( m2) vagyonvédelméről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia.

 

A bérleti díj: 6 EUR/m2/hó

MTVA tekintetében a tevékenység adómentes, ezért a bérleti díj ÁFA-t nem tartalmaz.

 

A pályázat feltétele, a minimum 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint (nettó) összegű beruházás kivitelezése.

A bérlő a bérbeadóval előre egyeztetett beruházásokat, felújításokat végezhet az ingatlanon.

 

A tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata.

 

A büfé üzemeltetési költsége a bérleti díjon felül, a bérleti szerződésben rögzített feltételekkel kerül elszámolásra és kiegyenlítésre, mely az ingatlan átadás-átvétel napjától bérlő fizetési kötelezettsége.

A bérlendő terület beépítetlen bútorok nélkül kerül átadásra.

 

Az épület víz és villamos-energia almérősítése szükséges, mely alapján MTVA a felhasznált energia mennyiséget továbbszámlázza Bérlő felé.

 

Az ajánlatok rangsorolásának szempontja:

 

Bírálati szempont: a befektetés összege + a bérleti díj havi összértéke a teljes bérelt időszakra számítva/bérelt időszak

Képlet: D=(A+(Bx12xC))/C

 

(A)  Befektetés összege

(B)  Bérleti díj havi összege

(C)  Bérleti időszak (évben)

(D)  Bírálati szempont (ajánlat eredménye)

x

x

x

x

 

Nyertes ajánlattevő az, aki a feltételek megfelelése mellett, a bírálati szempontnak megfelelő legmagasabb összegű ajánlatot teszi. Összességében azonos ajánlatok esetén az MTVA ismételt ajánlatra hívja fel a pályázókat.  Amennyiben ebben az esetben születnek legmagasabb azonos összegű ajánlatok, úgy MTVA az ismételt ajánlatra felhívottak jelenlétében kézi sorsolással dönt a nyertes személyéről.

 

 

 

 

Egyéb információk:

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban érdeklődni lehet: MTVA Harmatné Surányi Tímeánál, tel.: +36 30 864 1130, e-mail: suranyi.timea@mtva.hu

 

 

A részletes pályázati feltételeket tartalmazó írásos dokumentáció, az átvevő pályázni szándékozó adatainak a rögzítése mellett, átvétele: 2014. március 14. (péntek) naptól munkanapokon 900 – 1600 óra között az MTVA 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. sz. alatt lévő „M” épület 2. emelet Ingatlangazdálkodás irodájában.

 

Érvényes ajánlattétel feltétele a mellékelt nyilatkozat szerinti 60 (hatvan) napos ajánlati kötöttség vállalása,  a dokumentáció fentiek szerinti átvétele és az ajánlat a dokumentációban rögzített formai és tartalmi előírásoknak megfelelő megtétele, valamint a két havi bérleti díjnak megfelelő ajánlati biztosíték az MTVA OTP Bank Nyrt.-nél vezetett  11794008-20541884 számú pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára történő befizetéssel. Az ajánlati biztosíték összege a befizetés napján érvényes MNB középárfolyamán számított forint összeg.

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a bérleti szerződést nem az MTVA-nak felróható okból nem köti meg, úgy az ajánlati biztosíték összege MTVA-t illeti meg.

 

Az ajánlati biztosíték a megkötésre kerülő szerződés alapján a bérlő által fizetendő óvadék összegbe beszámításra kerül. A nem nyertes ajánlattevők részére az ajánlati biztosíték, a pályázat eredményének a közlését követő 15 napon belül, arra a bankszámlára történő átutalással, amelyről a biztosíték összege megfizetésre került, visszafizetésre kerül.

Második helyezett ajánlattevő részére a biztosíték a nyertes ajánlattevővel történt szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül visszafizetésre.

Az ajánlati biztosíték után az MTVA kamatot nem fizet, a biztosíték megfizetésének költségei az ajánlattevőt, a visszafizetés költségei az MTVA-t terhelik.

 

Az ajánlatok zárt borítékban történő beérkezésének helye MTVA 1037 Budapest, Bojtár u. 41-47. sz. alatt lévő „M” épület 2. emelet Ingatlangazdálkodás irodája.

 A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Büfé üzemeltetésére”.

 

 

 

Az ajánlatokat a részletes pályázati feltételekben rögzített tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. MTVA fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatokat illetően hiánypótlásra szólítsa fel az ajánlattevőket, vagy azokat, hiánypótlás nélkül, érvénytelennek nyilvánítsa.

 

Nem köthető meg a szerződés azzal az ajánlattevővel, akinek személyében a gazdálkodási és kezelési szabályzat 10. §-ában meghatározott kizáró okok bármelyike áll fenn, illetve nem bocsátja az MTVA rendelkezésére a 9. § (4) bekezdésében írt okiratok valamelyikét.

 

A MTVA gazdálkodási és kezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

http://mediatanacs.hu/cikk/1594/Kozlemeny_a_Mediaszolgaltatastamogato_es_Vagyonkezelo_Alap_gazdalkodasi_es_kezelesi_szabalyzatarol

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 21-ig (péntek) 10:00 óráig.

 

A határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek, azok nem kerülnek elbírálásra.

 

A pályázat elbírálásának az időpontja: 2014. március 26-ig (szerda)

 

Az eredményről az MTVA 2014. március 28-ig (péntek) értesíti a pályázókat.

 

 

MTVA fenntartja a jogot, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő előtt indokolás nélkül visszavonja, illetve azt, az ajánlattételi határidő után, akár az elbírálás előtt, akár azt követően, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com