Image1\ Image2\web120px mti
MTI nonprofit Zrt.

1016 Budapest,
Naphegy tér 8.
1426 Bp., Pf. 3.

+36-1-441-9000

Közönségszolgálat:
kozonsegszolgalat@mtva.hu
Kapcsolat:


Panasztételi lehetőség
 

MTI hivatalos logóAz általános közzétételi lista hatályos verziója az alábbiakban látható. A feltöltés folyamatos. Legutóbbi frissítés: 2015.10.14.

 

 

 

2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. Hivatalos név (teljes név)

A cég neve:  MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A cég rövid neve:
MTI nonprofit Zrt.

2. Székhely

A cég székhelye:  1016 Budapest, Naphegy tér 8.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

Postacím:  1016 Budapest, Naphegy tér 8.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

Telefon: +36-1- 441-9000

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

Fax: +36-1- 201-2581

6. Központi elektronikus levélcím

Az MTI e-mail címe: info@mti.hu

7. A honlap URL-je

Az MTI honlapja:http://www.mti.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

MTI közönségkapcsolat

   Számpor Anikó

  Telefon: 06-1-441-9505

e-mail: szampora@mti.hu

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Pach Ferenc

Nemzetközi és társadalmi kapcsolatok igazgatója

Telefon: +36-1-441-9191
E-mail: 
pachf@mti.hu

10. Az ügyfélfogadás rendje

-

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Vezérigazgató: dr. Gazsó L. Ferenc 

Telefon:           +36-1-441-9001
E-mail:           
gazsol.ferenc@mti.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Gazdasági vezető: Gyorsok Enikő Tünde

 Telefon: 06-1-441-9008

 e-mail: gyorsok.eniko@mti.hu

 

 Főszerkesztő: Toót-Holló Tamás

 Telefon: 06-1-441-9102

 e-mail: toothollo@mti.hu

 

Nemzetközi és társadalmi kapcsolatok igazgatója: Pach Ferenc

Telefonszám: 06-1-441-9191

e-mail: pachf@mti.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

 -

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

 -

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 -

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

 -

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

 -

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

 -

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 -

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

 

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

 

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 -

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

-

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

 -

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Felügyeleti szerv:

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
http://www.nmhh.hu/

Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Postacím: 1525 Budapest Pf. 75.
Telefon: +36-1-457-7100
Fax: +36-1-356-5520
E-mail:  info@nmhh.hu


Tulajdonosi joggyakorló szerv:

Közszolgálati Közalapítvány
http://www.kszka.hu/

Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 5-7.
Postacím: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 5-7.
Telefon: +36-1-328-7330
Fax: +36-1-328-7328
E-mail:  kuratorium@kszka.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

NMHH Központi Ügyfélfogadó Iroda

Cím:  1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: +36-1-468-0673

Ügyfélfogadási idő:   
Hétfő:  8.00-12.00
Szerda:  13.00-16.00
Péntek:  8.00-12.00

1.7. Költségvetési szervek

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

-

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

-

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

109/2010. (X.28.) OGY határozat

 

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

 

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

-

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

-

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

-

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

 -

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

 -

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 -

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 -

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

 -

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

 -

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

-

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

-

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

-

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 -

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

-

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 -

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 -

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 -

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 -

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

-

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

-

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 -

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

 -

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

 -

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

 -

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

-

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

-

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

 -

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

 -

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

-

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

-

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

-

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

-

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

-

4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

-

5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

-

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

-

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

-

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

-

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

-

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

-

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

-

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2015

 

2014

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

 

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

 

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

 

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

 

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével 
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. 
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A)  Adat megnevezése

B)  Megjegyzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com